Bài giảng sởi dựa trên hình ảnh thực tế lâm sàng

kèm ca tình huống lâm sàng

Bài giảng lâm sàng thủy đậu và zona

Tập trung vào cách tiếp cận chẩn đoán thực tế trên lâm sàng

Có rất nhiều hình ảnh sinh động minh họa

Hướng dẫn nhận diện và mô tả đúng  một sang thương da cơ bản

Hướng dẫn nhận diện và phân loại các loại hồng ban, các loại tử ban.

BIết phân loại các nhóm nguyên nhân thường gặp theo các loại ban...

Nhiều hình ảnh thực tế lâm sàng liên quan tới hầu hết các loại sốt phát ban thường  gặp ở người lớn và trẻ em...

Bài giảng nhiều hình ảnh động dễ hiểu.

Có hình ảnh thật trên lâm sàng để minh họa

Bao gồm bài giảng (chưa hoàn chỉnh 100%) và câu hỏi ôn tập